Mrs.Schroedl's ENL Webpage
March 17th Update

First of all I hope you and your loved ones are safe and healthy now and during the next few weeks to come. As a school community we are going to provide you with review and enrichment activities for your child to complete while they are not at school. 

If your child comes to my classroom independently or in a small group each day, I have sent home a paper packet of review materials they can complete. I also included online links in an email to you. All of the online resources should be free, if that not the case when you try to log in please contact me. 

For those students that I support in their main classroom I will be readily available to help them with any of their classroom assigned work through email.  I will email you with specific class or student supports as needed. 

Please contact me if you have any questions or need help with any of the work or directions. My email is [email protected]. If you need to send an email in your native language, I have translation tools that will let me translate it.

We are a team and we are here to support you as you navigate this unfamiliar territory. 

Please see the "At Home Learning Links" on the left for extra review and enrichment ideas!

With love, 

Miss Rice

Actualización del 17 de marzo

En primer lugar, espero que usted y sus seres queridos estén seguros y saludables ahora y durante las próximas semanas. Como comunidad escolar, le proporcionaremos actividades de revisión y enriquecimiento para que su hijo complete mientras no está en la escuela.

Si su hijo viene a mi clase de forma independiente o en un grupo pequeño cada día, le he enviado a casa un paquete de materiales de revisión que pueden completar. También incluí enlaces en línea en un correo electrónico. Todos los recursos en línea deben ser gratuitos, si ese no es el caso cuando intente iniciar sesión, comuníquese conmigo.

Para aquellos estudiantes que apoyo en su aula principal, estaré disponible para ayudarlos con cualquiera de sus tareas asignadas por correo electrónico. Te enviaré un correo electrónico con apoyo específico de clase o estudiante según sea necesario.

Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con alguno de los trabajos o instrucciones. Mi correo electrónico es [email protected] Si necesita enviar un correo electrónico en su idioma nativo, tengo herramientas de traducción que me permitirán traducirlo.

Somos un equipo y estamos aquí para apoyarlo mientras navega por este territorio desconocido.

¡Consulte los "Enlaces de aprendizaje en el hogar" a la izquierda para obtener una revisión adicional e ideas enriquecedoras!

Con amor,

Miss Rice

3月17日更新 

首先,我希望您和您的親人現在和以後的幾週內都安全健康。作為一個學校社區,我們將為您提供審查和充實活動,以使您的孩子不在學校時可以完成。

如果您的孩子每天單獨或成小組來到我的教室,我已經寄給他們紙質的複習材料包,他們可以完成複習。我還向您發送了電子郵件中的在線鏈接。所有的在線資源都應該是免費的,如果您嘗試登錄時不是這種情況,請與我聯繫。

對於我在主教室支持的學生,我將隨時通過電子郵件為他們提供課堂分配的幫助。我會根據需要給您發送特定班級或學生支持的電子郵件。

如果您有任何疑問或需要任何工作或指導,請與我聯繫。我的電子郵件是[email protected]。如果您需要用母語發送電子郵件,我有翻譯工具可以讓我翻譯。

我們是一個團隊,在您遊覽這個陌生地區時,我們會在這里為您提供支持。

請查看左側的“在家學習鏈接”,以獲取更多的複習和充實想法!

帶著愛,

Miss Rice

Cập nhật ngày 17 tháng 3

Trước hết tôi hy vọng bạn và những người thân yêu của bạn được an toàn và khỏe mạnh bây giờ và trong vài tuần tới. Là một cộng đồng trường học, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hoạt động đánh giá và làm giàu để con bạn hoàn thành trong khi chúng không ở trường.

Nếu con bạn đến lớp học của tôi một cách độc lập hoặc trong một nhóm nhỏ mỗi ngày, tôi đã gửi về nhà một gói giấy tài liệu đánh giá mà chúng có thể hoàn thành. Tôi cũng bao gồm các liên kết trực tuyến trong một email cho bạn. Tất cả các tài nguyên trực tuyến nên miễn phí, nếu đó không phải là trường hợp khi bạn cố gắng đăng nhập xin vui lòng liên hệ với tôi.

Đối với những sinh viên mà tôi hỗ trợ trong lớp học chính của họ, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ với bất kỳ công việc nào trong lớp được giao qua email. Tôi sẽ gửi email cho bạn với các lớp cụ thể hoặc hỗ trợ sinh viên khi cần thiết.

Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần giúp đỡ với bất kỳ công việc hoặc hướng dẫn. Email của tôi là [email protected] Nếu bạn cần gửi email bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, tôi có các công cụ dịch thuật sẽ cho phép tôi dịch nó.

Chúng tôi là một nhóm và chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn khi bạn điều hướng lãnh thổ xa lạ này.

Vui lòng xem "Liên kết học tập tại nhà" ở bên trái để xem xét thêm và làm giàu ý tưởng!

Với tình yêu,

Miss Rice

 

 

Image result for Welcome ENL

Kelsey Rice

English as a New Language Teacher

Chancellor Livingston Elementary School

Grades K-5

[email protected] 

Voicemail: 845-871-5570 x4042

 


RETURN TO DISTRICT HOMEPAGE